ವಾಪಸು

ಸ್ಪಂದನ ಬಗ್ಗೆ

ಪರಿಶೋಧಿಸು / Searchಶೋಧಿಸಬೇಕಾದ ಅಹವಾಲಿನ ಯಾವುದೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಅಹವಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ / Computer No.
ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು/Name
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ /Mobile No.
ವಿಷಯ / Subject
ವಿಳಾಸ / Address
ಅಹವಾಲು ವಿವರಗಳು / details
ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ / complaint registration date